آنچه می بایست درمورد حمایت بین المللی بدانید

مأمورین ارائه گردد، این در خواست ها فی الفور به استانداری اعلام می گردد. امورات مربوطه به در خواست های مزبور از طریق استانداری صورت می پذیرد. ارائه درخواست های حمایت بین المللی از طریق نماینده قانونی شخص و یا وکیل اوامکان پذیر نمی باشد.

امورات مرتبط با اسکان در کشور سوم در چهار چوب حمایت بین المللی، با همکاری اداره کل مهاجرت و کمیس
اریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) صورت می گیرد. پس ازتکمیل پرونده ها، اطلاع رسانی به اتباع خارجی توسط اداره مهاجرت استانی صورت می گیرد