آنچه می بایست درمورد مجوز اقامت بدانید

درخواست های مجوز اقامت از آدرس e-ikamet.goc.gov.tr و همچنین به شکل مستقیم به اداره مهاجرت استانی, توسط خود تبعه خارجی, ولی, سرپرست و یا نماینده قانونی فرد که دارای وکالتنامه می باشد صورت می گیرد.

اداره کل مهاجرت هیچ ارتباطی با اشخاص ثالث یا موسسات ندارد. به افرادی که با وعده دریافت مجوز اقامت از شما درخواست پول می کنند اعتبار نفرمایید . مسوولیت به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی اتباع خارجی با اشخاص ثالث به عهده خود فرد می باشد.

اتباع خارجی که خواهان تمدید مجوزهای اقامت خود هستند, ازتاریخ شصت روزه باقی مانده به تاریخ انقضاء مجوز اقامت ودر هر شرایط قبل از تاریخ انقضاء آن , می بایست درخواست تمدید مجوز اقامت را از طریق آدرس e-ikamet.goc.gov.tr انجام دهند.

اگر شما دارای بیمه خصوصی هستید و هشداری منوط به اینکه اطلاعات شما مطابقت ندارد دریافت می نمایید, ابتدا باید با شرکت بیمه خود جهت تهیه نمودن اطلاعات مرتبط با شماره بیمه نامه/ نام شرکت بیمه / شماره تجدید / تاریخ شروع -پایان آن تماس گرفته و این اطلاعات را می بایست وارد نمایید.

اگر می خواهید در مورد قسمت هایی که در صفحه اقامت الکترونیکی پر کردید, اطلاعات کسب نمایید , بودن شما کنار رایانه مهم می باشد.